Статут школи

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Спеціалізована школа № 64 м. Києва є правонаступницею спеціалізованої школи № 64 Солом`янського району м.Києва. Спеціалізована школа № 64 м. Києва (далі за текстом “сш №64”) є спеціалізованим навчальним закладом І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іспанської або англійської мови з першого класу, належить до комунальної форми власності територіальної громади міста Києва на підставі рішення Київської міської ради народних депутатів № 811 від 19 квітня 1973 року.  Власником спеціалізованої школи № 64 м. Києва є Київська міська рада.

Териториальною громадою міста Києва передано сш № 64 до сфери управління Солом’янcької районної в місті Києві державної адміністрації, яка здійснює фінансування школи, її матеріально-технічне забезпечення, ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

Спеціалізована школа № 64 м.Києва безпосередньо підпорядкована управлінню освіти Солом’янcької районної в місті Києві державної адміністрації та підзвітна Департаменту освіти і науки, молоді та спорту України виконавчого органу Київської міської ради.

Сш № 64 є неприбутковою організацією.

1.2.  Місце знаходження  спеціалізованої школи № 64 м.Києва: 03151, м.Київ, вул. Ушинського, б.32, тел. 242-06-21; 242-16-82.

1.3. Загальноосвітній навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР), Законами України “Про освіту” (1060-12), “Про загальну середню освіту” (651-14), Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року,  іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції (254к\96-ВР) та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Мністерства освіти, науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та власним статутом.

1.4. Форма власності – комунальна.

1.5.Спеціалізована школа № 64 м.Києва є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код.

У випадку переходу навчального закладу на фінансову самостійність сш№64 м.Києва має право відкривати банківські рахунки в установах Державного казначейства відповідного району міста Києва.

1.6. Спеціалізована школа № 64 м.Києва – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іспанської або англійської мови з першого класу.

На підставі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти структура сш№64 складається з:

 

загальноосвітньої школи І ступеня (1-4 класи, початкова школа, термін навчання – 4 роки),

загальноосвітньої школи ІІ ступеня (5-9 класи, основна школа, термін навчання – 5 років),

загальноосвітньої школи ІІІ ступеня (10-11 класи, старша школа, термін навчання – 2 роки).

У школах усіх трьох ступенів здійснюється поглиблене вивчення іспанської або англійської мови. В школах ІІ-ІІІ ступенів запроваджено обов`язкове вивчення другої іноземної мови (англійської, іспанської).

 

1.7. Головною  метою  спеціалізованої школи № 64 м.Києва є забезпечення реалізації права  громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.8. Головними завданнями спеціалізованої школи № 64 м.Києва  є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання  в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

розвиток природних позитивних здібностей кожного учня.

1.9.Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї  компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним статутом.

1.10.  Спеціалізована школа № 64  м.Києва несе  відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

 

1.11. У спеціалізованій школі № 64 м.Києва визначена українська мова  навчання і запроваджено поглиблене вивчення  іноземної мови (іспанська або англійська) з першого класу. З п`ятого класу запроваджено обов`язкове вивчення  другої іноземної мови (англійської або іспанської).

1.12. Спеціалізована школа № 64 м.Києва має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні, авторські та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, центрами та громадськими організаціями проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

проводити спільну діяльність на підставі спеціальних угод з вищими учбовими закладами як в Україні так і за її межами;

встановлювати форми морального і матеріального заохочення учасникам навчально-виховного процесу;

бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні  і  використовувати власні надходження;

розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих і культурних підрозділів;

спрямовувати власні надходження на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів;

встановлювати  єдину  учнівську форму для учнів.

1.13.  У складі спеціалізованої школи № 64 м.Києва створюються методичні об’єднання вчителів початкових класів, іноземної мови, української мови , літератури та зарубіжної літератури, історії, математики, природничих предметів, трудового навчання, фізичної культури та Захисту Вітчизни, предметів естетичного циклу, психологічна служба, а також творчі групи вчителів.

1.14. Медичне  обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються територіальним медичним об`єднанням .

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються  угодами, що укладені між ними.

Мережа класів формується на підставі нормативів їх наповнюваності, санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

1.16. У школі І ступеня навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу

можуть створюватися групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Визначається такий режим  роботи груп подовженого дня : з 12.00 до 18.00.

Індивідуальне навчання та екстернат організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

1.17. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО СШ №64 ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

 

2.1. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освіти, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років. До 5-х та 10-х класів на конкурсній основі зараховуються учні, яні мають з іноземних мов та предметів гуманітарного циклу рівень навчальних досягнень не нижче достатнього.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. При цьому до заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додаються відповідні документи про освіту (табель успішності або свідоцтво), медична картка.

Конкурс на зарахування учнів до першого класу оголошується кожного року у квітні. Умови конкурсу доводяться до відома батьків шляхом письмового оголошення. Термін і умови конкурсу розміщуються в приміщенні школи.

Для участі в конкурсі батьки подають заяву, до участі в ньому допускаються всі бажаючі.

Конкурсні випробування проводяться як в усній, так і в письмовій формах, включаючи й тестування. Вони складаються з :

 • перевірки навичок фонематичного сприйняття, обсягу активного та пасивного словників, аналізу та синтезу зоро-слухо-рухових образів та уявлень;
 • перевірки навичок зв’язного мовлення (складання оповідання за сюжетним малюнком, за опорними словами, вміння встановлювати основні частини в побудові тексту);
 • перевірки рівня саморегуляції, обсягу вербальної оперативної пам’яті, моторних здібностей (зорово-моторна координація, швидкість рухів, координація рухів, точність рухів).

Для проведення конкурсних випробувань у школі створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у заступника директора з навчально-виховної роботи протягом 6 місяців.

Результати тестувань, співбесід оформляються у вигляді протоколу і  оголошуються у письмовій формі для ознайомлення всіх його учасників у день проведення цих випробувань.

Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до школи.

Діти, які успішно пройшли конкурсний відбір, зараховуються до школи наказом директора, що видається на підставі рішення конкурсної комісії.

Зарахування дітей проводиться після закінчення конкурсу, але не пізніше ніж за тиждень до початку навчального року.

Учні школи, які не встигають з іспанської (англійської) мови, а також учні, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень навчальних досягнень, протягом навчального року можуть бути переведені до загальноосвітніх шкіл.

Прийом до 2-11 класу проводиться на підставі тестування учня з іспанської мови (англійської) мови, якщо у нього немає документів про вивчення іспанської (англійської) мови, та інших документів, що підтверджують освіту учня з інших предметів.

2.2. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.3 Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і наки, молоді та спорту України.

2.4. У разі вибуття учня за межі міста батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу м.Києва для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.5. Учні, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягень у навчання хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора школи можуть відраховуватися зі школи у визначеному законодавством порядку.

 

IІI.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Спеціалізована школа № 64 м.Києва планує свою роботу самостійно відповідно до плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи спеціалізованої школи № 64 м.Києва визначаються  перспективи  її розвитку.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту  України, із конкретизацією варіативної частини  та  профілю  навчання.

Робочий навчальний план спеціалізованої школи № 64  м.Києва комунальної форми  власності погоджується радою спеціалізованої школи № 64 м.Києва і затверджується відповідним органом управління освіти.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи навчального закладу.

3.2. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники спеціалізованої школи № 64 м.Києва самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, мододі та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати здобуття освіти на рівні державних стандартів, виконання  статутних завдань.

3.3. Спеціалізована школа № 64 м.Києва здійснює     навчально-виховний     процес      за денною формою  навчання.

3.4.  Структура навчального року, а також   тижневе навантаження учнів  встановлюються  спеціалізованою школою № 64 м.Києва в межах  часу, що  передбачений  робочим навчальним планом.

Навчальні заняття   розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються 31 травня.

Навчальний рік поділяється на семестри.

 • Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених чинним законодавством України).

3.6. За погодженням з відповідними структурними підрозділами міської державної адміністрації запроваджується  графік  канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. Для учнів 1-х класів встановлюються додаткові канікули.

3.7.Тривалість  уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п”ятих – одинадцятих –  45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освіти та територіальними установами державної санітарно – епідеміологічної служби.

3.8.У  спеціалізованій школі № 64 м.Києва  встановлюється така тривалість перерв між уроками: перша перерва – 10 хв, друга перерва – 15 хв, третя перерва – 15 хв, четверта перерва – 10 хв, п’ята перерва – 10 хв.

3.9. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується  радою  навчального  закладу  і  затверджується  директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу  фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім  різних форм обов’язкових  навчальних  занять, у спеціалізованій школі № 64 м.Києва проводяться  індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

3.10 Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 

 

 1. IV. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

 

4.1. У спеціалізованій школі №64 м.Києва рівень досягнень учнів у навчанні  здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань учнів. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів.

Оцінки за  семестр, річні та за державну підсумкову атестацію виставляються  обов’язково. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, відповідно затверджених інструкцій. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У документ про освіту (табель успішності, свідоцтво, атестат) вносяться оцінки відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів .

4.2. Семестрові, річні оцінки оголошуються класним керівником (головою атестаційної комісії).

У разі незгоди учня (його батьків або осіб, які їх замінюють) з результатами річного оцінювання (кількість предметів не обмежується) йому надається право протягом 5 днів після оголошення результатів оскаржити їх, подавши письмову заяву до апеляційної комісії спеціалізованої школи № 64, та пройти повторну річну атестацію.

Повторна річна атестація проводиться не пізніше 10 днів після звернення до апеляційної комісії за матеріалами і завданнями, підготовленими відповідними апеляційними комісіями.

У випадку не вирішення спірного питання апеляційною комісією спеціалізованої школи № 64 м.Києва учню (батькам або особам, які їх замінюють) надається право в 3-денний термін звернутися до районної апеляційної комісії. Висновки цієї комісії є остаточними.

Результати державної підсумкової атестації можуть бути оскаржені учнями, їх батьками або особами, які їх замінюють, до апеляційної комісії відповідного органу управління освіти протягом 10 днів після її проведення

4.3 Учні, які:

не мають річної атестації з будь-яких причин (пропустили більше ніж 50 відсотків робочих днів: із 175 днів – більше ніж 88 днів, із 190 днів – більше ніж 95 днів або протягом навчального року систематично відмовлялися відповідати тощо) за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора проходять річну атестацію у серпні – вересні поточного року. День, час такої річної атестації визначається навчальним закладом, але не пізніше 5 вересня поточного року;

через поважні причини (хвороба, сімейні обставини тощо) за результатами

річного оцінювання отримали бали початкового рівня  (1,2,3 бали) можуть бути залишені для повторного навчання  у тому самому класі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

4.4. Учні, які впродовж двох років навчання у початковій школі не засвоїли програму з навчальних  предметів, за поданням педагогічної ради направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. За її висновками такі учні за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) можуть продовжувати навчання у спеціальних загальноосвітніх школах, залишатись на повторний курс навчання або навчатися за індивідуальною формою чи за індивідуальними навчальними програмами.

4.5. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання та математики та іноземної мови.

4.6. Закінчення загальноосвітнього навчального закладу І,ІІ,ІІІ ступеня навчання завершується державною підсумковою атестацією.

4.7. Учням, які закінчили спеціалізовану школу № 64 м.Києва певного ступеня, видається про це відповідний документ:

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

4.8.   За успіхи у навчанні  для учнів встановлюються різноманітні  форми  морального  і   матеріального     заохочення: подяка, грамота, цінний подарунок.

4.9.Звільнення учнів від державної підсумкової атестації проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України.

 

 

 1. V. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

5.1. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків. в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції (254к\96-ВР) та законах України, інших нормативно-правових актів.

5.3. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а аткож релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об`єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

 

 1. VI. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в спеціалізованій школі № 64 м.Києва   є:

учні ;

керівники;

педагогічні, науково-педагогічні працівники;

психологи, бібліотекарі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

6.2.Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

6.3. Учні мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів,  позашкільних та позакласних  занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною,

культурно-спортивною базою спеціалізованої школи № 64 м.Києва;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках,  конкурсах, тощо;

брати участь у роботі органів учнівського самоврядування навчального закладу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля,  що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

6.4.Учні  зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний  рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

носити шкільну форму;

дотримуватися правил особистої гігієни.

6.5. Учні школи можуть залучатися до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров`я.

6.6. Педагогічними працівниками навчального закладу  можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,  належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний  стан  здоров’я  яких дозволяє  виконувати  професійні  обов’язки.

 • Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.
 • У навчальному закладі обов`язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п`ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

6.8. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів ; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

6.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних  програм  на  рівні  обов’язкових  державних  вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

утвердженню  поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних  надбань  народу  України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність. загальну і політичну культуру; виконувати статут  навчального закладу, правила внутрішнього  розпорядку, умови  контракту чи трудового договору;

виконувати  накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освіти;

брати участь у роботі педагогічної ради тощо.

6.10. Педагогічні працівники, які  систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до  чинного  законодавства.

6.11.  Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів  громадського самоврядування;

звертатись до органів  управління  освіти, керівника навчального закладу і органів  громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих  на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування   навчального  закладу  та у відповідних державних, судових органах.

 • Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.13. У навчально-виховному поцесі спеціалізованої школи № 64 м.Києва мають право брати участь працівники підприємств, установ, державних і громадських організацій, діячі науки, культури, творчих спілок, науково-дослідних центрів, фондів, асоціацій в межах, визначених чинним законодавством і Статутом школи.

6.14. Представники  громадськості  мають  право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками і секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню   навчального  закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу.

6.15. Представники  громадськості  зобов’язані:

дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

      

 

VІІ. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

7.1. Управління спеціалізованою школою № 64  м.Києва здійснює управління освіти Солом’янською  районною в м.Києві державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво спеціалізованою школою здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор спеціалізованої школи № 64 м.Києва призначається і звільняється з посади відповідним органом управління освіти за попереднім погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з попереднім погодженням з відповідними органами управління освіти та з дотриманням чинного законодавства. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників школи здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.2.   Вищим   органом   громадського   самоврядування спеціалізованої школи

освіти   є  конференція  колективу,  що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників спеціалізованої школи № 64 м.Києва  —  зборами трудового колективу;

учнів спеціалізованої школи № 64 м.Києва другого-третього ступеня — класними зборами;

батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників спеціалізованої школи № 64 – 30, учнів – 30 батьків і представників громадськості  – 30 .

Термін їх повноважень становить один рік.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради спеціалізованої школи № 64, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу.

Конференція:

обирає раду спеціалізованої школи № 64 м.Києва, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховує звіт директора і голови ради спеціалізованої школи № 64 м.Києва;

розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності спеціалізованої школи № 64 м.Києва;

затверджує основні напрями вдосконалення  навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності спеціалізованої школи № 64 м.Києва;

приймає рішення про стимулювання праці заступників директора та інших педагогічних працівників;

7.3. У період між конференцією діє рада спеціалізованої школи № 64 м.Києва.

Метою  діяльності  ради  є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку спеціалізованої школи № 64 м.Києва та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління спеціалізованою школою № 64 м.Києва;

розширення колегіальних форм управління спеціалізованою школою № 64 м.Києва;

підвищення ролі  громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

Основними завданнями ради є:

підвищення  ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з

сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку спеціалізованої школи № 64 м.Києва та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в сш  № 64 м.Києва;

сприяння  духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів ;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов”язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки   обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

Рада спеціалізованої школи № 64 м.Києва діє на засадах:

законності, гласності;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства.

До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів  II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією спеціалізованої школи № 64 м.Києва.

Рішення про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради  не можуть  бути  директор та його заступники. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора спеціалізованої школи № 64, засновника, а також членами ради.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності сш №64 м.Києва, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих  та культурно-масових заходів.

Рішення ради приймається більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту спеціалізованої школи № 64 м.Києва,  доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації спеціалізованої школи № 64 м.Києва з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники  органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету спеціалізованої школи № 64 м.Києва.

Рада спеціалізованої школи № 64 м.Києва:

організовує виконання рішень конференції;

вносить пропозиції щодо зміни  типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи спеціалізованої школи № 64 м.Києва та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту

 

спеціалізованої школи № 64 м.Києва;

затверджує  режим роботи спеціалізованої школи № 64 м.Києва;

сприяє  формуванню мережі класів спеціалізованої школи № 64 м.Києва, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення  до нагородження  випускників спеціалізованої школи № 64 м.Києва золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю за “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує  робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою  обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації позакласної та позашкільної роботи з учнями ;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення

учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню  та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями ;

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов”язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням ;

розглядає питання родинного виховання;

бере  участь  за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в

обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті  періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов”язкової загальної середньої освіти учнями ;

 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним

обслуговуванням учнів ;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу

7.4. Директор спеціалізованої школи № 64 м.Києва:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем      досягнень учнів у навчанні;

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального  закладу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед батьками, педагогічними працівниками та конференцією, власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

7.5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором спеціалізованої школи № 64 м.Києва і затверджується відповідним органом управління освіти.

Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що

передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

7.6. У спеціалізованій школі № 64 м.Києва створюється постійно діючий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор спеціалізованої школи № 64 м.Києва.

7.7. Педагогічна  рада  розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного – процесу, планування та режиму роботи спеціалізованої школи № 64 м.Києва;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення  у навчанні;

варіативної складової робочого навчального плану;

участі в інноваційній та експерементальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення  учнів  та працівників спеціалізованої школи № 64 м.Києва;

притягнення до дисциплінароної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов`язків.

7.8. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

7.9. У спеціалізованій школі № 64 м.Києва  можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 • МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА

8.1.  Матеріально-технічна база спеціалізованої школи № 64 м.Києва включає будівлі, споруди, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у  балансі навчального закладу.

8.2. Майно спеціалізованої школи № 64 м.Києва належить йому на правах оперативного управління, відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту спеціалізованої школи № 64 та укладених ним угод.

8.3. Спеціалізована школа № 64 м.Києва відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з

їх охорони.

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані спеціалізованої школи № 64 м.Києва внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (столярної, токарної, обслуговуючої праці ), а також спортивних  і актового  залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного,  комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження .

 

 1. IX. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

9.1. Фінансово-господарська діяльність спеціалізованої школи № 64 м.Києва  здійснюється на основі його кошторису.

9.2. Джерелами формування кошторису спеціалізованої школи № 64 м.Києва є:

кошти власника;

кошти  місцевого бюджету у розмірі,  передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

9.3. У спеціалізованій школі № 64 м.Києва створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів власника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків  витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання   зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку  і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання

здійснюються спеціалізованою школою № 64 м.Києва згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради спеціалізованої школи № 64 м.Києва, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання  здійснюють   органи  виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освіти.

 

 • Спеціалізована школа № 64 м.Києва має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
 • Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в спеціалізованій школі № 64 м.Києва визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням власника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.
 • Доходи (прибутки) або їх частини, а також майно сш№64 заборонено розподіляти серед засновників (учасників), членів такої організації (сш№64), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 • Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.
 • Звітність про діяльність спеціалізованої школи № 64 м.Києва встановлюється відповідно до законодавства.

           

Х. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

10.1. Спеціалізована школа № 64 м.Києва має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати   відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.2. Спеціалізована школа № 64 м.Києва має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн та міст і сіл України.

 

 

ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Державний контроль за діяльністю спеціалізованої школи № 64 м.Києва здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики  в сфері загальної середньої освіти.

11.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів,  власник та управління освіти Солом’янської районної в м.Києві державної адміністрації.

 • Основною формою державного контролю за діяльністю

спеціалізованої школи № 64 м.Києва є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому   Міністерством  освіти  і  науки, молоді та спорту України.

 • У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

ХІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

 • Рішення про реорганізацію або ліквідацію спеціалізованої школи № 64 м.Києва приймає власник.

Реорганізація спеціалізованої школи № 64 м.Києва відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління спеціалізованою школою № 64 м.Києва.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно спеціалізованої школи № 64 м.Києва, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

У випадку реорганізації права та зобов’язання спеціалізованої школи № 64 м.Києва переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

12.3 У разі припинення діяльності сш№64 (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи сш№64 не можуть перерозподілятися між членами сш№64, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або в дохід державі, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.